OGÉT 2023

Szekciók / Sections

Authors

  • XXXI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia

Abstract

Plenáris előadások

Minőségfejlesztés alkalmazása felsőoktatásban QFD módszerrel
Application of quality improvement in higher education using the QFD method
FARKAS Gabriella, TÓTH Georgina Nóra, HORVÁTH András   

NFT-k a logisztikában
NFTs in logistics
SZABÓ László, ZÉLITY Atilla 

 

Általános gépészet – mechanika, numerikus szimulációk, szimulációk, transzdiszciplináris gépészeti témák

A virtuális teljesítmény elvének alkalmazása többtestdinamikai szimulációkban
Application of the principle of Virtual Power in Multibody dynamics simulations

FEKETE Gusztáv, BÍRÓ István, JÁNOSI Endre

Egyirányú szálerősítésű kompozit alapanyag multiscale modellezése
Multiscale modelling of a unidirectional composite material

FILE Máté, BALOGH Gábor, HURI Dávid, MAJOR Zoltán, MANKOVITS Tamás

Motion Tracker Beta: nyílt forráskódú „motion-tracking” szoftver
Motion Tracker Beta: an open-source motion-tracking software

FLOCH Kristóf, KOSSA Attila

Geotermikus távhőszolgáltatás és villamosenergia-termelésre alkalmas egység modellje
Geothermal district heating and electricity generation unit model

GIANONE János, IMRE Attila

Helyettesítő modell-tüzelőanyag alkalmazhatóságának értékelése PIV mérések alapján
Evaluation of the applicability of surrogate fuel based on PIV measurements

HIRJÁK Árpád Botond

Nanoméretű VO2 fázisváltó memória kapcsolásának vizsgálata végeselem szimulációval
Investigation of nanoscale VO2 phase-change memory device using finite element simulation

HORNUNG Péter, PÓSA László

Adatalapú aerodinamikai modell megalkotása kvadrokopterekhez
Formulation of a data-driven aerodynamic model for quadcopters

HORVÁTH Dávid András, LELKES János, BAK Dezső Bendegúz

Biogáz üzemek P2G és SCWG-HU technológiával történő fejlesztése
Upgrading biogas plants using P2G and SCWG-HU technologies

HUJBER Ottó, POÓS Tibor

Az eke súlyközéppontjának meghatározása
Determining the center of gravity of the plough

ILYÉS Szilárd, PÁSZTOR Judit, EGYED-FALUVÉGI Erzsébet

Akusztikusan gerjesztett buborékok felületi stabilitásának és felbomlásának vizsgálata
Investigation of the acoustically excited bubbles shapes deformation and fragmentation.

KALMÁR Péter, HEGEDŰS Ferenc, KLAPCSIK Kálmán

Validált hőforrás modell létrehozása LMD eljárással készített termékek végeselemes szimulációjára
Development of a validated heat source model for the numerical simulation of laser metal deposition process

KISS László. BÉZI Zoltán. CSITKÓ Zsolt

Örvénydetektálás henger körüli áramlásban
Vortex detection in fluid flow around a cylinder

KOVÁCS Kinga Andrea, BALLA Esztella

Buborékdinamika a hidrogéngyártásban: energetikai hatékonyság numerikus optimalizációja
Bubble dynamics in hydrogen production: numerical optimization of energy efficiency

KOZÁK Áron, HEGEDŰS Ferenc

Szád-horony karima szivárgásának vizsgálata végeselem analízissel
Finite element analysis of leakage in tongue-groove type flange

KULCSÁR Benedek, PETRIK Máté, PUSZTAI-SPISÁK Bernadett

Energiatranszfer folyamatok hiszterézises oszcillátor láncokban
Energy transfer in hysteretic oscillator chains

LELKES János, HORVÁTH András Dávid, KALMÁR-NAGYTamás  

Az ALPACA szoftver validációja akusztikusan gerjesztett gázbuborékok szimulációjára
Validation of ALPACA for the simulation of acoustically excited gas bubbles

NAGY Dániel, HEGEDŰS Ferenc

Áramlástanban megjelenő nem normális, lineáris rendszerek stabilitásának vizsgálata
Stability investigation of non-normal linear systems in fluid dynamics

NAGY Péter Tamás

Talaj-eke-szármaradvány egymásra hatás diszkrételemes szimulációjának pa-raméter érzékenységi vizsgálata
Parameter sensitivity analysis of the soil-plough-stem interaction with discrete element method

PÁSTHY László, TAMÁS Kornél

Szerves légszennyező komponensek folyamatos koncentráció mérése gázáramban
Continuous concentration measurement of organic air pollutant componenst in gas stream

POÓS Tibor, SZÁVICS Nikolett

Szárítási kitevők a fluidizációs szárítás csökkenő száradási sebességű szakaszán
Drying exponents in the falling drying rate period at fluidized bed drying

POÓS Tibor, SZABÓ Viktor

Miniatűr örvénygenerátorok vizsgálata áramvonalas testek veszteségcsökkentésére
Investigation of Miniature Vortex Generators for drag reduction of aerodynamic bodies

SZABÓ András, PAÁL György

Költséghatékony laboratóriumi talajvizsgáló eszközök fejlesztése
Developing cost-effective laboratory measurement devices for studying soil-tool interactions

SZABÓ Bence,WÁGNER Árpád, KOVÁCS László, TAMÁS Kornél

Szélkerék oszlop optimális méretezése
Optimal design of wind wheel column

TIMÁR Imre, HORVÁTH Ákos Gergely

Erőszabályozás aktuátor dinamikájának figyelembevételével
Effects of actuator dynamics in force control

TÓTH Rudolf, STÉPÁN Gábor

 

Anyagtudomány és technológia – korszerű mérnöki anyagok, anyagvizsgálat, hegesztés, alakítás, hőkezelés

Mindennapi visszamodellezéseink
Daily reverse engineering

BENEDEK Szabolcs, JÓNÁS Rudolf

Bálarakodást segítő emelőszerkezet tervezése
Design of a lifting structure for bale loading

BESENYEI István, BIHARI Zoltán

Poliamid 6 mátrixú, halloysittel és bazaltszállal erősített nano- és hibridkompozitok húzási jellemzőinek modellezése
Modeling the tensile properties of halloysite and basalt fiber reinforced polyamide 6 nano- and hybrid composites

BEZERÉDI Ádám, PETRÉNY Roland, MÉSZÁROS László

3D-s optikai mérőrendszer alkalmazhatósága kisméretű törésmechanikai próbatest repedés terjedésének nyomon követésére
Applicability of a 3D optical measuring system to monitor the crack propagation of a small fracture specimen

BÉRES Levente, RÓZSAHEGYI Péter

3D Fémnyomtatott minták rétegződésének változása, különböző gyártási paraméterek esetén
Change in layering of 3D metal printed samples, in the case of different production parameters

CSITKÓ Zsolt

Hőkezelési hőmérséklet hatása a nyújtott politejsav tulajdonságaira
Influence of heat treatment temperature on the properties of prestretched polylactic acid

CSÉZI Gergely, TÁBI Tamás

Lézeres újraolvasztási technológia alkalmazása kultivátorkapák esetén
Application of laser remelting technology in case of cultivator tine

DOMOKOS István, PÁLINKÁS Sándor, FAZEKAS Lajos, MOLNÁR András4

Perlites alumínium habok gyártása, fizikai és mechanikai vizsgálata
Manufacturing, physical and mechanical testing of perlite reinforced

GÁBORA András, BALOGH Gábor, THALMAIER György, MANKOVITS Tamás

Végeselemes modellezési kihívások egy új nyíró próbatest fejlesztése során
Finite element modelling challenges during the development of a new shear specimen

GÁL Viktor, BÉZI Zoltán

Orientált polipropilén zsinegek fejlesztése és alkalmazásuk önerősített polimer kompozit erősítőanyagaként
Development of oriented polypropylene twines and their application in single polymer composites

GÖRBE Ákos, VARGA László József, BÁRÁNY Tamás

Polimer fröccsöntő inzertek deformációs viselkedésének modellezése numerikus számításokkal
Numerical analysis of the deformation behaviour of polymer injection molding inserts

HAJAGOS Szabolcs, ZINK Béla

Új hiperelasztikus konstitutív modell fejlesztése és implementálása végeselemes szoftverbe
Development of a new hyperelastic constitutive model and implementation in a finite element software

HAVASI Kristóf, KOSSA Attila

SLS technológiával nyomtatott hőre lágyuló poliuretán feszültség-nyúlás karakterisztikájának meghatározása
Determination of stress-strain characteristics of thermoplastic polyurethane printed with SLS technology

HURI Dávid, FILE Máté, NEMES Dániel, MAJOR Zoltán, MANKOVITS Tamás

Különböző polisztirolok molekulatömegének becslése viszkozitás mestergörbék alapján
Mass average molecular weight estimation of different polystyrenes based on viscosity master curves

JUHÁSZ Zsolt, VIRÁG Ábris Dávid, MOLNÁR Kolos 

Prototípus fröccsöntő szerszámok üzem közbeni állapotfelügyelete és termékminőség vizsgálata
Operational state and product quality monitoring of prototype injection moulds

KRIZSMA Szabolcs, SUPLICZ András

A plazmanitridálás során fellépő üregkatód hatás vizsgálata
Investigation of the hollow cathode effect occuring during the plasmanitriding proccess

KORSÓS Krisztián, KOVÁCS Dorina

Erősítő szénszálcsoportok detektálása digitális képfeldolgozási módszerekkel
Detection of reinforcing carbon fibre groups by digital image processing methods

MAGYAR Gergely, TIMA Tamás Sándor

Prepregből autoklávban gyártott kompozit lemezek rétegközi tulajdonságainak alakulása a térhálósítás során alkalmazott technológiai paraméterek függvényében
Interlaminar properties of prepreg based autoclave cured composite plates depending on the technological parameters used in the curing process

MARTON Gergő Zsolt, MEZEY Zoltán Tamás, CZÉL Gergely

1.2379 acél javítóhegesztésének tervezése
Repair welding of a cold work tool steel

SZEMÁN Ákos

Fröccsöntő szerszám inzertek deformációinak mérése és vizsgálata gyártási ciklus közben
Measurement and analysis of deformation of injection moulding inserts during manufacturing cycle

SZÉPLAKI Péter, SZABÓ Ferenc

Háromfázisú bioműanyag keverékek vizsgálata
Investigation of three-phase bioplastic blends

TÁBI Tamás

Chrisofix ortopédiai ortézisek funkcionális jellemzőinek és károsodási folyamatainak vizsgálata
Examination of functional characteristics and damage processes of orthopaedic Chrisofix orthoses

VINCZE Kata Dóra, DOBRÁNSZKY János, BITAY Enikő

 

Géptervezés – gépelemek, hajtások, gyártás és termeléstervezés, tribológia, CAD/CAM/CAE/CNC, ipari méréstechnika

Csavarkötések vizsgálata FDM nyomtatással készült műanyag alkatrészekben
The analysis of bolted joints in plastic components manufactured by FDM technology

BIHARI János, MARADA Imre

Síkkerekes hullámhajtómű család kísérleti fejlesztése és prototípusgyártása a K.K.K. 99 Kft.-nél
Development and manufacturing of an experimental flat wheel strain wave gear unit at K.K.K. 99 Kft.

FARKAS Zsolt, KRISCH Róbert, GÖNCFALVI Balázs

Inverz inga robosztus stabilizálhatósága komplex értékű ingahossz esetén
The robust stabilizability of the inverted pendulum in case of complex-valued length

GREGOSITS Tamás, INSPERGER Tamás

Moduláris felépítésű, robotkarokban univerzálisan használható, nagy teljesítménysűrűségű precíziós hajtásrendszer kifejlesztése a K.K.K. 99 Kft.-nél
Development of a precision drive unit at K.K.K. 99 Kft. to be universally used as robot joints with high powerdensity and modular construction

KRISCH Róbert, GÖNCFALVI Balázs

Kisméretű műanyag fogaskerekek hibáinak vizsgálata
The study of faults in small plastic gears

MARADA Imre, BIHARI János

Helyi alapanyagokra alapozott mobil építészeti megoldás kidolgozása
Development of mobile architectural solution based on local raw materials

RÁDICS János Péter, HORVÁTH Barnabás, MÁTHÉ László, KOTROCZ Krisztián

Nagy mobilitású, környezettudatos betongyártó rendszer fejlesztése
Developing a highly mobile, environmental friendly concrete production system

SZAMOSI Péter, NAGY András, RÁDICS János Péter

 

Gyártástudomány és technológia – megmunkálás, automatizálás, szerszám és készüléktervezés, minőségbiztosítás

Szerszámprofil gyártásgeometriai elemzése
Manufacturing geometry analysis of tool profile

BALAJTI Zsuzsanna

Csatlakozóházak objektumdetektálása, annak alkalmazhatósága az iparban
Object detection of connectors and its application in industry

BÖCZ Gábor, WENESZ Dominik

A hibrid fémnyomtatás és az Ipar 4.0 összefüggései
The relationship between hybrid metal printing and Industry 4.0

CZIFRA György

Csigamaró-homlokfelület köszörűtárcsa szukcesszív profilkorrekciója
A successive profile correction of the gear hob’s rake face grinding wheel

HODGYAI Norbert, GÁL Károly István, MÁTÉ Márton, TOLVALY-ROȘCA Ferenc

Rugalmas polimerek (TPU) SLS technológiával való 3D nyomtatási lehetőségeinek elemzése
Analysis of 3D printing possibilities of flexible polymers (TPU) with SLS technology

NEMES Dániel, HAJDU Sándor, FILE Máté, HURI Dávid, TUPE Disha, MAJOR Zoltán, MANKOVITS Tamás

Erőgép-függesztett ágyeke dinamikai egyensúlyának vizsgálata
Study of the dynamic equilibrium of the tractor-suspended plough

PÁSZTOR Judit, ILYÉS Szilárd, POPA-MÜLLER Izolda, EGYED-FALUVÉGI Erzsébet, FARMOS Rudolf László

A fajlagos forgácsoló erő jellemzése vékonyforgácsleválasztás technológiai körülményei között, akusztikus emisszió és mikrokeménység mérés segítségével
Characterisation of the specific cutting force under the conditions of fine chip-removal with the help of acoustic emission and microhardness measurement

POLYÁK István, BIRÓ István

Szénszállal erősített polimer kompozitok többtengelyes élmarási technológiájának fejlesztése és kísérleti vizsgálata
Development and experimental investigation of multi-axis edge- trimming technology of carbon fibre reinforced polymer composites

TIMA Tamás Sándor, MAGYAR Gergely, GEIER Norbert

 

Járműgépészet – járművek, e-mobilitás, önvezető járművek, hajtóanyagok, közlekedésszervezés, diagnosztika

Különböző meghajtású közúti gépjárművek fenntarthatósági vizsgálata Magyarországon
Sustainability investigation of road vehicles with different power-driven systems in Hungary

ÁRPÁD István, KISS Judit, BELLÉR Gábor, KOCSIS Dénes

Aszimmetrikus felületen fékező haszonjárművek biztonságkritikus szabályzása
Safety critical control is commercial vehicles braking on asymmetric surfaces

GÁCSI László, KISS Ádám

Nemlineáris kormányszabályozás állapot-visszacsatoláson alapuló linearizálással
Nonlinear steering control based on state feedback linearization

HUNYADY Gergely, SZALAY István, FODOR Dénes

Egyedi leömlő tervezés Formula Student versenyautóhoz
Design of an exhaust primary manifold for a Formula Student racecar

KISS Márton Péter, MOLNÁR Ildikó

Áramlási veszteségek csökkentésére használt miniatűr örvénygeneráto-rok alkalmazhatóságának vizsgálata
Investigation of the applicability of miniature vortex generators for reducing fliuid dynamic losses

KULCSÁR Márton, NAGY Péter Tamás

Emisszió csökkentés kettős kipufogógáz visszavezetéssel
Emission reduction with dual loop exhaust gas recirculation

NYERGES Ádám

Kenőolajhiányos állapot hatásának vizsgálata a turbófeltöltők rotordinamikájára rezgésdiagnosztika alkalmazásával
Investigation of effect of oil-shortage on rotordynamics of automotive turbochargers via vibration diagnostics

PESTHY Márk, Jan ROHDE-BRANDENBURGER, TÓTH-NAGY Csaba

Vízbefecskendezés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata szikragyújtású motor esetében a környezetvédelmi határértékek betartásának elősegítése céljából
Investigation of possibilities of water injection for spark ignition engine to promote compliance with emission standards

TÓTH Máté, Jan ROHDE-BRANDENBURGER

A menetadatok mintavételezési sűrűségének hatása a menetciklusra
The effect of the sampling frequency of the driving data on the driving cycle

VÁMOSI Attila, CZÉGÉ Levente, KOCSIS Imre

A tüzelőanyagból és a beszívott levegőből származó oxigénmennyiség hatásai
The Effects of Oxygen from the Fuel and the Intake Air

VIRT Márton, ZÖLDY Máté

A magyarországi elektromos autópiac fejlődése: Áttekintő tanulmány
The development of the Hungarian electric automotive market: an overview

WENGRITZKY Zsuzsánna

 

Mechatronika – robotika, optika, gépészeti informatika

Színtévesztők színadaptációjának vizsgálata
Analysing the chromatic adaptation of color deficient people

ÁBRAHÁM György, CSUTORÁS Bence, FEKETE Róbert Tamás, SZABÓ Máté

Színtévesztést korrigáló szemüvegek összehasonlítása
Comparison of color vision correction glasses

ÁBRAHÁM György, CSUTORÁS Bence, FEKETE Róbert Tamás, SZABÓ Máté

Állandómágneses szinkrongépek paraméteridentifikációs algoritmusainak összehasonlítása
Comparison of parameter identification algorithms for permanent magnet synchronous machines

BERTÓK Zsanett, BUDAI Csaba, STUMPF Péter Pál

Látórendszer fejlesztése DBC-k termikus tranziens mérésautomatizálásához teljesen konvolúciós mélytanulásos neurális hálók, képfeldolgozó algoritmusok és Fa-struktúrájú Parzen Becslő használatával
Vision system development for thermal transient measurement automation of DBCS using fully convolutional deep learning neural networks, image processing algorithms and tree-structured parzen estimator

BÉKÉSI Bendegúz Gergő, EKLER Péter, URBIN Ágnes, SZŐKE Szilárd

Kis érzékenységű fotoelasztikus anyagok feszültségoptikai állandójának mérése
Measurement of the Photoelastic Coefficients of Low-sensitivity Materials

BOJTOSAttila

Robotok és környezetük illeszkedésvizsgálata fuzzy címkék segítségével
Matching analysis of robots and their environment using fuzzy labels

DÉCSEI-PARÓCZI Annamária, BUDAI Csaba

Kézmozgást segítő mindennapi ergoterápiás segédeszköz tervezése
Designing an everyday ergotherapy aid for hand movement

EGERSZEGI Boglárka Fanni, PIROS István Attila

Kisméretű járműplatformok modellezése és irányítása
Modeling and control of small-scale vehicle platforms

FLOCH Kristóf, PÉNI Tamás, TÓTH Roland, BUDAI Csaba

Modern eszközökkel végzett épületrekonstrukciós rendszer kidolgozása
Developing a building reconstruction system using modern tools

HEGEDŰS Éva, KŐFALVI Tamás, HOLCZBAUER András, MÁTHÉ László

Változtatható inerter modellezése és vizsgálata
Analysis and modeling of a variable inerter

PÁCSONYI Péter, BUDAI Csaba

Emberi és számítógépes mozgásfelismerés összefüggéseinek vizsgálata
Assessing connections between human and computer-based motion recognition

SAMU Krisztián, HAJNAL Alen, FABRINCZIUS Zorán György, HUNYADY Botond, GÖRCS András, SZABÓ András

Mérőrendszer elemzés (MSA) optikai mérőeszközzel
Measurement system analysis (MSA) with optical measurement device

SZŰCS Soma

 

Műszaki logisztika – folyamatfejlesztés, rendszertervezés és optimalizálás, intelligens rendszerek, csomagolástervezés és fejlesztés, logisztikai rendszerek szimulációja

Vízminőség változása ivóvízellátó rendszerekben: kísérletek és modellezés
Change of water quality in water distribution systems: experiments and modeling

HŐS Csaba, VÁLYI Fanni HUZSVÁR Tamás, TACZMANNÉ Andrea, KISKÓ BRÜCKNER Gabriella

Ipari folyamatirányítás a nyolcvanas években és napjainkban
Industrial process control in the eighties and today

JÁNYOKI Ákos Sándor, MESTER Ákos

Ellátási láncok bizonytalansági tényezői
Uncertainty factors of supply chains

JÁRVÁS Tamás, ILLÉS Béla, BÁNYAINÉ dr. TÓTH Ágota

Automatizálás hatása a logisztikai rugalmasságra
Impact of automation on logistics flexibility

JÁRVÁS Tamás, ILLÉS Béla, BÁNYAINÉ dr. TÓTH Ágota

Huha 2 hulladékégető mű létesítésének értékelése Budapest távhőellátásában
Evaluation of the establishment of Huha 2 waste incineration plant in the district heating supply of Budapest

KOCSIS Kende

 

Published

2023-04-25