Új hidroxil-csoportot tartalmazó metilénkék analógok előállítása és vizsgálata

Synthesis and Investigation of Methylene Blue Analogs Containing Hydroxy Groups

Authors

  • NÉMETI Norbert-Balázs
  • LOVÁSZ Tamás

Keywords:

methylene blue, cell staining, molecular modelling, spectroscopy, solvatochromism, metilénkék, molekulamodellezés, sejtfestés, spektroszkópia, szolvatokrómia

Abstract

Methylen blue analogues has applications both in medicine and biology, as compounds in: disinfection, as antibacterial drugs, and also in cell staining [1,2]. We have modelled five methylene blue analogues, by using DFT, B3LYP method, with 6-31G** basis set, to evaluate the relationship between the molecular structure and optical properties. From the five studied analogues, we have synthetized one: the 3,7-bis-[di(hydroxyethyl)-amino]-phenotiazonium-5-iodide, by the substitution reaction of phenothiazinium-tetraiodide with diethanolamine. The structure of the product was confirmed, using spectroscopical methods. Optical properties were studied using UV-VIS spectroscopy, and then the solvatochromism of this compound was also evaluated in ethanol and dimethyl-sulfoxide. The appearance of solvatochromism and the presence of hydroxyl groups represent an advantage for using this methylene blue analogue in cell staining, and in diagnostics.

Kivonat

A   metilénkék analógok az orvostudományban és biológiában egyaránt felhasznált anyagok: fertőtlenítésben, gyógyszerként, valamint sejtfestésben is alkalmazott vegyületek. [1,2] Kutatásunk során modelleztünk öt metilénkék analógot DFT szinten, B3LYP módszerrel, 6-31G** báziskészlet alkalmazásával, a molekulaszerkezet és az optikai tulajdonágok közti összefüggés tanulmányozása céljából. Az öt vizsgált molekula közül elállítottuk a: 3,7-bisz[di(hidroxietil)amino]-fenotiazónium-5-jodidot, fenotiazónium-tetrajodidon dietanolaminnal végzett szubsztitúciós reakcióval. A kapott származék szerkezetét spektroszkópiás módszerek segítésével igazoltuk. Vizsgáltuk optikai tulajdonságait UV-VIS spektroszkópia felhasználásával, valamint tanulmányoztuk a vegyület szolvatokrómiáját is: etanol és dimetil-szulfoxid oldószerekben. A vegyület esetében megfigyelt szolvatokrómia, valamint a hidroxilcsoportok jelenléte, kedvező tulajdonságok a sejtfestésben, diagnosztikában való felhasználás szempontjából.

Köszönetnyilvánítás: Köszönjük a CNCS‐UEFISCDI, PN‐III‐P4‐PCCF‐2016‐0142 pályázatnak a kutatómunka anyagi támogatását

 

Published

2021-10-25