Műszaki Szemle https://ojs.emt.ro/muszakiszemle Műszaki Szemle Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT / Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania - EMT en-US Műszaki Szemle 1454-0746 Különböző típusú mézek elemanalízise https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/1131 <p>We analysed 10 honey samples for 7 elements. 6 of the samples were of commercial origin, whereas 4 were homemade. We used atom spectroscopy method in the quantitative analysis of Na, Mg, K and voltammetry method in case of Cu, Pb, Cd and Zn. The highest values measured in the samples were the following: Mg:0,08 mg/g, K:2,1 mg/g, Na:1,1 mg/g. The heavy metal concentration values of the samples were in the following intervals: Zn: 0,02-0,08 mg/g, Cd: 0,002-0,038 mg/g, Cu: 0,001-0,020 mg/g, Pb: 0,001-0,040 mg/g. The cumulative heavy metal content (sum of the Cd, Pb, Cu and Zn quantity) was highest in the samples where the hives and the feed area of the bees were next to main roads.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>10 mézminta elemanalízisét végeztük el 7 elemre nézve. A minták közül 6 kereskedelmi forgalomból származott, 4 házi termelésű méz volt. A Na, Mg, K, mennyiségi meghatározásokhoz atomspektroszkópiai, a Cu, Pb, Cd, Zn mennyiségi meghatározásokhoz voltammetriás módszert alkalmaztunk. A vizsgált mintákban mért legmagasabb értékek a következők voltak: Mg:0,08 mg/g, K:2,1 mg/g, Na:1,1 mg/g. A minták nehézfémkoncentrációinak értékei a következő intervallumokban voltak: Zn: 0,02-0,08 mg/g, Cd:&nbsp; 0,002-0,038 mg/g, Cu: 0,001-0,020 mg/g, Pb: 0,001-0,040 mg/g. Az össz-nehézfémtartalom (a mintában található Cd, Pb, Cu és Zn mennyiségének összege) azokban a mintákban volt a legnagyobb, amelyeknél a kaptárak és a méhek takarmányterületei főút közelében helyezkedtek el.</p> Dalma FAZAKAS Norbert MUNTEAN Csilla SÓGOR Copyright (c) 2023 2023-01-26 2023-01-26 1 7 Talajtömörítés impact technológiával https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/1134 <p>..</p> Balázs-Csaba FÜLÖP Gábor KÖLLŐ Copyright (c) 2023 2023-01-26 2023-01-26 8 20 Kétütemű motorkerékpár-motor teljesítménynövelésének környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági összefüggései https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/1132 <p>Although the majority of motorcycles on the road are powered by a four-stroke engine, the number of two-stroke motorcycles is still not negligible. Increasing the performance of smaller, older motorcycles used in road traffic under workshop conditions is quite common. The aim of our research was to make design changes to the engine of a selected cycle, and to evaluate the effect of performance increase and other parameters objectively with a by our own built measuring system. In our article, we first introduce two-stroke motorcycles in today’s road traffic environment and analyze opportunities to increase performance. This is followed by the presentation of comparative tests of the base engine and the power-enhanced engine fitted to the built test system and the evaluation of the results. The final part of our study deals with how to harmonize tuning with the requirements of Regulation (EU) No. 168/2013 of the European Parliament and of the Council, which deals with the requirements for changes in emissions, noise, speed and power.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>Bár a közúti forgalomban lévő motorkerékpárok nagy része négyütemű motorral hajtott, még mindig nem elhanyagolható a kétütemű motoros kerékpárok száma. A kisebb teljesítményű, régebbi gyártású közúti forgalomban használt motorkerékpárok teljesítményének műhely körülmények közötti növelése meglehetősen elterjedt. Kutatási munkánk célja az volt, hogy egy kiválasztott kerékpár motorján konstrukciós változtatásokat végezzük el, és az önállóan felépített mérőrendszerrel objektíven tudjuk értékelni a teljesítmény növelés és egyéb paraméterekre gyakorolt hatását. Cikkünkben, először bemutatjuk a kétütemű motorkerékpárokat a mai közúti közlekedési környezetben és elemezzük a teljesítmény növelés lehetőségeit. Ezt követi az épített vizsgáló rendszerre felszerelt alapmotor és a teljesítmény-növelt motor összehasonlító vizsgálatainak bemutatása és az eredmények értékelése. Dolgozatunk záró része azzal foglalkozik, hogyan hangolható össze a tuningolás a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elvárásaival, amely foglalkozik az emisszió-, zaj-, sebesség-és teljesítmény változás tekintetében támaszt követelményeket.</p> Péter NAGY György SZABADOS Ibolya ZSOLDOS Copyright (c) 2023 2023-01-26 2023-01-26 21 33 Termálvíz tanulmányozása – Kémiaszakköri tevékenységi eredmények https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/1133 <p>In addition to theoretical natural science knowledge, it is important to raise everyday problems and analyze life-like situations. The fixed school curriculum is often not enough to cover these issues. Starting a chemistry course provides adequate space to expand science education and try out different teaching and learning techniques. Since the duration of the sessions is not fixed, we can work on each topic more freely, we can also promote learning based on independent discovery, and we can also develop problem-solving skills. It can give them extra motivation if we also include local features in the specialized activities. In the presentation, we will present the program of chemistry activities launched for the ninth and tenth grade students of the Érmihályfalvi Technological High School No. 1 studying natural sciences. Our investigations proved that the professional after-class activity has an important role in the development of the students' cooperation skills and that their relationship to the subject of chemistry has improved.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Az elméleti természettudományos ismeretek mellett fontos a mindennapokban megjelenő problémák felvetése, az életszerű helyzetek elemzése. A kötött iskolai tanterv sokszor nem elegendő ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre kitérjünk. Egy kémia szakkör indítása megfelelő teret biztosít a természettudományos nevelés kibővítésére, különböző tanítási-tanulási technikák kipróbálására. Mivel a foglalkozások időtartama nem kötött, szabadabban dolgozhatunk fel egy- egy témát, ezen kívül az önálló felfedezésen alapuló tanulást is elősegíthetjük, a problémamegoldó képességet is fejleszteni tudjuk. Plusz motivációt adhat számukra, ha a helyi adottságokat is bevonjuk a szaköri tevékenységekbe. Az előadásban az Érmihályfalvi 1. számú Technológiai Líceum természettudományok szakra járó kilencedikes és tizedikes diákjai számára indított kémiaszakköri tevékenység programját mutatjuk be. A vizsgálataink igazolták, hogy a szakköri tevékenységnek fontos szerepe van a diákok együttműködési készségének fejlődésében és javult a kémia tantárgyhoz való viszonyuk.</p> József SZILÁGYI Csilla SÓGOR Copyright (c) 2023 2023-01-26 2023-01-26 34 40 A probiotikus baktériumok antibiotikum rezisztenciája https://ojs.emt.ro/muszakiszemle/article/view/1130 <p>The modern form of life starting from stress, toxins and other enviromental factors come with a negative impact on the general health of humanity. In addition, the frequent use of antibiotics lead to the forming of multidrog resistant strains, with the formation of these, is hard to threat microbiotic diseases. Considering this situation loads scientific researchers trying to find a solution to these virulent microbes. That is why probiotic bacteria which has been proven to have a beneficial effect on the human/animal immune system is now prioritized, these microbes intefere or in some situations completely destroy the patogens located in the intestine, in addition the microbes contribute in the settling of the natural intestinal microbiome and preventing the infections. In the present study we aimed to evaluate the food safety aspects of antibiotic resistance in probiotic lactic acid bacteria.</p> <p><strong>Kivonat</strong></p> <p>A modern életforma, a stressz, toxinok és egyéb környezeti tényezők az emberi egészségre romboló hatást fejtenek ki, emellett az antibiotikumok gyakori használata ahhoz vezetett, hogy számos multidrog rezisztens törzs létrejötte által nehezen kezelhető mikrobiális eredetű betegségek terjedhetnek. Emiatt sok tudományos kutatás irányul arra, hogy egy fenntartható megoldást találjanak ezen virulens mikrobák ellen. Így kerültek előtérbe az emberi/állati szervezetre jótékony hatással rendelkező probiotikus baktériumok, ugyanis ezen mikrobák gátolják, esetleg elpusztíthatják a bélben lévő patogéneket, emellett antibiotikumos kezelések után hozzájárulnak a természetes bélmikrobióta újratelepedéséhez és egy újabb fertőzés megelőzéséhez. Jelen tanulmányban a probiotikus tulajdonsággal bíró tejsavbaktériumok lehetséges antibiotikum rezisztenciájának élelmiszerbiztonsági kérdéseit szándékoztunk körvonalazni.</p> <p>&nbsp;</p> Viktoria SZULCZER-BALOG Pál SALAMON Emese BOTH Copyright (c) 2023 2023-01-26 2023-01-26 41 44