Helynevek a történeti-politikai térben

Place names in the historical-political space

Authors

  • MIKESY Gábor
  • SASI Attila

Keywords:

geographical names, name changing, cultural heritage, Moldavia, Csangos, /, földrajzi nevek, névváltoztatás, kulturális örökség, Moldva, csángók

Abstract

The paper raises some of the cultural heritage and identity aspects of geographical names which need to be included in modern maps and applications (geospatial, navigation, etc.), and which are supported by a number of international recommendations, highlighting the need for the registration of locally used geographical names. In addition a theoretical and historical overview, the paper provides a more detailed insight to the evolution of Hungarian (Csango) names in Moldavia.

Kivonat

A tanulmány a földrajzi nevek néhány olyan kulturális örökség- és identitásőrző aspektusát veti fel, amelyek miatt helyük kell, hogy legyen a modern térképi (térinformatikai, navigációs stb.) megjelenítésekben és alkalmazásokban, s amelyeket nemzetközi ajánlások sokasága támogat, kiemelve a helyben használatos földrajzi nevek regisztrálásának szükségességét. Az elméleti és történeti áttekintésen túl a moldvai magyar (csángó) nevek alakulásmódjába részletesebb betekintést ad.

References

INSPIRE Data Specification. https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GN_v3.0.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 09. 08.)

Resolutions Adopted At The Ten United Nations Conferences On The Standardization Of Geographical Names. http://ksng.gugik.gov.pl/english/files/UN_resolutions.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 09. 08.)

Lanstyák István. Nyelvi ideológiák. http://web.unideb.hu/~tkis/li_nyelvideologiai_fogalomtar.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 09. 08.)

Mező András. A magyar hivatalos helységnévadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982.

Bartos-Elekes Zsombor. Nyelvhasználat a térképeken. (Erdély, 19. és 20. század). Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2013.

Szabó M. Attila. Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ErdelyHelysegnevTar-erdely-bansag-es-partium-torteneti-es-kozigazgatasi-helysegnevtara-1/ (Utolsó letöltés: 2021. 09. 08.)

Török Tamás. Ipoly mente helynevei. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2011

Horvát geoportál. https://geoportal.dgu.hr/ (Utolsó letöltés: 2021. 09. 08.)

Benda Kálmán (szerk.). Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706 I-II. A Magyarságkutatás könyvtára I., Budapest, 1989.

Domokos Pál Péter. „...édes Hazámnak akartam szolgálni...”, Szent István Társulat, Budapest, 1979.

Gegő Elek. A moldvai magyar telepekről. Buda, 1838.

Csángóföld, Moldva térkép 1: 380 000, Topográf, Budapest, 2002.

Kiss Lajos: Magyar helységnevek a Keleti-Kárpátokon túl. Magyar Nyelvőr, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 2. szám, 215-233.

Downloads

Published

2021-09-14