A földtanoktatás a 150 éve indult Ferenc József Tudományegyetem Kolozsvárra visszatérte utáni utolsó 5 tanévében

The last 5 academic years of Geology education at the “Ferenc József” University (founded 150 years ago) after its return to Kolozsvár (now Cluj-Napoca)

Authors

  • WANEK Ferenc

Keywords:

egyetem, oktatás, oktatók, földtan, Kolozsvár, 1940–1945

Abstract

The article deals with the geology teaching at the “Ferenc József” University (founded in 1872, that was moved to Hungary in 1919 and settled in Szeged), after re-establishing it again at Kolozsvár (now Cluj-Napoca), for another 5 years (1940-1945). The study starts with an outline of the fate of the university teachers after the Romanian authorities took over the institution from Kolozsvár (Cluj-Napoca), dealing with those teachers who came back from Szeged, and with those who remained in place (the new teaching staff was predominantly formed from those), because those who stayed at home (in Romania) and those who left home (to Hungary) had along their careers completely different possibilities. The study also deals with the young people who were included in the university education. The study tries to outline the nature of education and the fate of this teaching staff after the final closure of “Ferenc József” University in 1945.

Kivonat

Az írás az 1872-ben alapított, 1919-ben Magyarországra menekült és Szegeden megtelepedett Ferenc József Tudományegyetemnek a bécsi döntést követőn, 5 tanévre, Kolozsvárra visszatérésének időszaka földtanoktatását dolgozza fel. Abból indul ki, hogy felvázolja, mi volt az egyetemi tanerők sorsa a kolozsvári intézménynek a román hatalom általi átvétele után, hiszen az itthon maradottaknak és a távozóknak egészen más lehetőségek mentén alakult a pályájuk, hiszen abból a személyi állományból formálódott túlsúlyban az új oktatói gárda. Bemutatja az egyetemi oktatásba beépülhető fiatalok helyzet;t is. Megpróbálja az írás felvázolni az oktatás jellegét, illetve ennek az oktatói gárdának a sorsát az 1945-ös végleges felszámolást követően.

References

AJTAY Ferenc László 1991: Száz éve született Tulogdi János (1891–1979), Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 10. 3–8, Érd.

AJTAY Ferenc 1992: Xántus János, Természettudományi közlemények / A Természet Világa, 123/11. 523–524, Budapest.

AJTAY Ferenc 1993: Erdély fáradhatatlan őslénybúvára, Természettudományi közlemények / A Természet Világa, 124/9. 406, Budapest.

BALOGH Ernő1936: Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula 1850–1935, Erdélyi tudományos füzetek, 83. 18 p. Kolozsvár. Világhálón: http://mek.oszk.hu/09200/09213/index.phtml#

BOGSCH László 1979: Száz éve született Gaál István, Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 7. (1978) 119–125, Budapest. Világálón: https://epa.oszk.hu/03200/03205/00007/pdf/

CSÍKY Gábor 1972: Balogh Ernő élete és munkássága, Földtani közlöny, 102/1. 141–145, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/01600/01635/00199/pdf/

CSIKY Gábor 1972a: Balogh Ernő professzor emlékezete, Karszt- és barlangkutatás, 7. 9–14. Budapest. Világhá¬lón: http://www.barlang.hu/pages/hires/balogh_erno.htm

CSIKY Gábor 1972b: Két erdélyi magyar geológus emlékezete, Földtani tudománytörténeti évkönyv, I. 23–32, Budapest. Pe internet: http://epa.oszk.hu › pdf › EPA03205_foldt_tudtort_evkonyv_1972_01_23-32.pdf

CSÍKY Gábor 1977: Emlékezés Papp Simonra és Pávay Vajna Ferencre, Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 5. (1976) 49–51, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/03200/03205/00005/pdf/

DOBOS Irma, PÓKA Teréz 2011: Évfordulós megemlékezés Dr. LENGYEL Endréről (1893–1981), Földtani köz-löny, 141/4. 415–420, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/01600/01635/00338/pdf/

GAAL György 2001: Egyetem a Farkas utcában (A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai), Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 132 p. Kolozsvár. Világhálón: https://mek.oszk.hu/01800/01864/

JANTSKY Béla 1982: Dr. Lengyel Endre emlékezete (1895—1981), Földtani közlöny, 112/4. 329–320, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/01600/01635/00238/pdf/

KLEIN, Christoph 2018: Dr. Konrad Möckel als Pfarrer und Theologe in schweren Zeiten, Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 27. Julie 2018. Világhálón: https://adz.ro/karpatenrundschau/artikel-karpatenrundschau/artikel/dr-konrad-moeckel-als-pfarrer-und-theologe-in-schweren-zeiten

LENGYEL Endre 1952: Emlékezés Szentpétery Zsigmondra, Földtani közlöny, 82/4–6. 113–118, Budapest. Vi-lághálón: https://epa.oszk.hu/01600/01635/00442/pdf/

MARKÓ László [szerk.] 2002–2007: Új magyar életrajzi lexikon, I–VI. Helikon Kiadó, 1198; 1206; 1275; 1219; 1333; 1528 p. Budapest.

MÉSZÁROS, Nicolae 1976: Conferenţiarul dr. Ioan Treiber (1913–1975). Studia Universitatis Babeş–Bolyai, ser. Geologia–Geographia, XXI. 77–78 Cluj-Napoca.

MUDRÁK József 2006: Az Ásvány-földtani Intézet története 1949-ig, Acta GGM Debrecina, Series Geology, Geomorphology, Physical Geography, 1. 8–11, Debrecen. Világhálón: http://real.mtak.hu/4285/

MUDRÁK József 2012: Dr. Hoffer András, in: NYIRKOS Tibor [edit.]: Pedagógusok arcképcsarnoka, XI. Kará-csony Sándor Pedagógiai Egyesület, 119–121, Debrecen. Világhálón: http://www.kspe.hu/pedagogus-arckepcsarnok

PAPP Simon 1996 [reeditat în 2000]: Életem, Magyar Olajipari Múzeum, 352 p. Zalaegerszeg.

RÓNAI András 1989: Teleki Géza (1911–1983), Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 7. 65–66, Érd. Világhálón: https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_FOLD_Fmt_07_1989/?pg=67&layout=s

SZÉKYné FUX Vilma 1963: Török Zoltán emlékezete, Földtani közlöny, 93/4. 486-488, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/01600/01635/00167/pdf/

SZÉKYné FUX Vilma 1979: Harminc éve hunyt el Hoffer András, Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 7. 17–28, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/03200/03205/00007/pdf/

URBACSEK János 1986: Dr. Ferenczi István emlékezete, Földtani közlöny, 116/1. 75-78, Budapest. Világhálón: https://epa.oszk.hu/01600/01635/00250/pdf/

VOLKMER, Günter 1986: Konrad Möckel als Naturwissenschaftler, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, IX/2. 167–173, Heidelberg.

WANEK Ferenc 2001: Bolyai Tudományegyetem: a földtanoktatás története, in: DÁNÉ Tibor, EGYED Ákos, SIPOS Gábor, WOLF Rudolf [szerk.]: Kolozsvár 1000 éve, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 346–375, Kolozsvár. Világ¬hálón: http://mek.niif.hu/02600/02659/02659.pdf

WANEK Ferenc 2003: Török Zoltán (Marosvásárhely, 1893. november 23.–1963. április 12. Kolozsvár), Török Zoltán Emlékkonferencia, Kolozsvár, 2003. november 22. Bolyai Társaság–Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 7–8, Kolozsvár.

WANEK Ferenc 2008: Tulogdy János és a földtan, in: NAGY Arisztid, BULBUK Jenő [edit.]: Tiszteletkötet nemze-dékek mentorának, a jeles természettudós, Tulogdy János emlékezetére, Magyar Földrajzi Társaság, 25–29, Budapest–Kolozsvár.

WANEK Ferenc 2009: Koch Antal, in: KOVÁCS KISS Gyöngy [edit.]: Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, 283–339, EME, Kolozsvár. Világhálón:

http://eda.eme.ro/handle/10598/15465

WANEK Ferenc 2011: Tulogdy János 120 éve született, Erdély. Turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóirat, új sor. 35. (2011/9.) A Szabadság melléklete (Erdély tájain), XXIII/228. (2011. október 1.), 6, Kolozsvár. Világhálón: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveArticleSelectedScreen.vm/id/63813/year/2011/month/9/day/1/web/0/quick/0/ynews/0/mainarticle/false

WANEK Ferenc 2012: Szentpétery Zsigmond, in: Erdélyi tudománytörténeti évfordulók, 2012. március-április (földtan–bányászat), EMT tájékoztató, az erdélyi magyar műszaki tudományos társaság hírlevele, XXIII/3–4. 5, Kolozsvár. Világhálón: https://emt.ro/kiadvanyok/emt-tajekoztato/archivum

WANEK Ferenc 2012a: id. Xántus János, în: Erdélyi tudománytörténeti évfordulók, 2012. november–december (földtan–bányászat), EMT tájékoztató, az erdélyi magyar műszaki tudományos társaság hírlevele, XXIII/11–12. 4, Kolozsvár. Világhálón: https://emt.ro/kiadvanyok/emt-tajekoztato/archivum

WANEK Ferenc 2013: A 130 éve született Balogh Ernő életpályája és munkássága, VI. Tudomány- és Ipartörté-neti Konferencia, Szatmárnémeti 2013. június 27–30. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 169–171, Kolozsvár.

WANEK Ferenc 2015: Ferenczi István és Marosi Pál élete és munkássága, în WANEK Ferenc [edit.]: Marosi Pál–Ferenczi István Emlékkonferencia, Kolozsvár 2015. december 12. Programfüzet, Kolozsvári Akadémiai Bi-zottság, 7–9, Kolozsvár.

WANEK Ferenc 2019: A földtan oktatói és azok tanársegédei a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, în: BUDAI Tamás, PALOTÁS Klára, PIROS Olga [edit.]: Földtani és Geofizikai Vándorgyűlés az évfordulók fé¬nyében, Balatonfüred, 2019. október 3–5, Előadás-kivonatok, kirándulásvezető, Magyarhoni Földtani Társu¬lat–Magyar Geofizikusok Egyesülete, Budapest, 55–56. o. Világhálón:

https://foldtan.hu/hu/foldtudomanyi_vandorgyules_2019 [vezi: Kivonat/kiadvány]

WANEK Ferenc 2022: Az Ásvány és földtan Tanítása, in: ANTAL Tamás, VAJDA Tamás [szerk.]: A Szegedi Tudo¬mányegyetem és elődei története. II. Rész. A kolozsvári egyetem története az alapítástól a szegedi újrakezdé¬sig 1872–1921, Szegedi Egyetemi Kiadó, 370–381, Szeged.

WANEK Ferenc 2022a: Dascălii învăţământului maghiar de geologie de la Universitatea Ferenc József din Cluj, kézirat.

*** 2013: Xántus János, in: DIÓS István, VICZIÁN János [főszerk.] Magyar katolikus lexikon, Szent István Tár-sulat, XVI. 1030 o. Budapest. Világhálón: lexikon.katolikus.hu/X/Xántus.html

Downloads

Published

2022-06-28