A természetet vizsgáló bölcsek. Tudósok Segesvári István Hell Miksa emlékére írt versében (1792)

Scholars, examining nature. Scientists in István Segesvári’s poem in memory of Miksa Hell

Authors

  • PIPICS János
  • LYSEWYCZ Adrienn

Keywords:

history of natural sciences, poem from 1792, important scientists, theories from the 18th century, István Segesvári, a természettudományok története, vers 1792-ből, fontosabb tudósok, elméletek a 18. századból, Segesvári István

Abstract

In 1792 later a Hungarian doctor and translater of William Derham’s Physicoteology István Segesvári wrote a poem in memory of famous Hungarian astronomer Miksa Hell. The verse was written on the occasion of Hell’s death, but is not about him. Segesvári discribed the natural sciences of his age, especially notable theories that was prooved by datas in the footnotes. Important scientists are also named in them and our study is based on who they are and how they appeared in this unique written source.

Kivonat

1792-ben a magyar Segesvári István, későbbi debreceni orvos, William Derham Physicoteology című ismert művének fordítója egy verset írt a híres csillagász, Hell Miksa emlékére. A vers Hell halálának alkalmából íródott, de nem róla szól. Segesvári bemutatja korának természettudományát, különösen a legfontosabb elméleteket, amiket a lábjegyzetekben adatokkal bizonyít. Fontosabb tudósokat is megnevez a szövegben, tanulmányunk alapkérdése éppen az, kik is ők pontosan és hogyan jelennek meg ebben a különleges forrásban.

References

Buzinkay G., Kókay Gy. A magyar sajtó története I. A kezdetektől a fordulat évéig. Budapest, 2005.

Imre M. A város művelődéstörténete 1848-ig. In: Nagy I., Szigeti J. (szerk.) Hódmezővásárhely története 1. A legrégibb időktől a polgári forradalomig. Hódmezővásárhely, 1984. 547–700. p.

Kókay Gy. A magyar hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1780–1795). Budapest, 1970

Mátrai L. A magyar felvilágosodás kutatásának néhány filozófiai problémája. A MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei. 1954. 3–4. 57–66. p.

Pach Zs. P. A debreceni posztószövők legrégibb céhszabadalma. Századok 1995. 1. 63–100. p.

„Segesvári István” szócikk. In: Magyar Lexikon. Az egyetemes ismeretek encyklopaediája. XIV. kötet. Budapest, 1883. 540. p.

Segesvári I. Meg-hal a’ Bölts. Salamon. Magyar Kurir 1792, 37. Toldalék, 1–32. p.

Sőtér I. (főszerk.) A magyar irodalom története. III. kötet. Budapest 1978

Szinnyei J. Magyar írók élete és munkái. XII. kötet. Budapest, 1908

Szajbély M. Az anyanyelv helye a 18. századi magyar felvilágosodás haszonelvű világszemléletében. In: Acta Universitatis Szegediensis De Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus XXV. 1988. Szeged

Szilágyi F. Fiziko-teológia a XVIII. századi hazai irodalomban. In: Hungarológiai Kongresszusok. A magyar művelődés és a kereszténység II. Budapest, Szeged, 1998. 794–803. p.

Tóth B. Első magyar nyelvű „irodalomtörténetünk” szerzője: Segesvári István. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 1983, 189–197. p.

Downloads

Published

2022-06-28