Réthy Mórnak köszönhetően vált matematikai kutató központtá a Ferenc József Tudományegyetem

Ferenc József University became a mathematical research center thanks to Mór Réthy

Authors

  • OLÁH-GÁL Róbert

Keywords:

Bolyai research, Mór Réthy (1846-1923), Ferenc József University, Bolyai’s, Tentamen, /, Bolyai-kutatás, Réthy Mór (1846-1923), Ferenc József Tudományegyetemen, Bolyaiak

Abstract

Unfortunately, it is mentioned in very few places that Mór Réthy (1846-1923) was the only qualified mathematician and physicist with a doctorate at the József Ferenc University established in 1872. And even fewer people know that he also played a pioneering role in Bolyai research. Mór Réthy tackled the critical text analysis and editing of the reissue of Tentamen very thoroughly, with scholarly humility and conscience. This is how he discovered Bolyai Farkas' radical approximation procedure, which he handed over to his colleague Gyula Farkas, and then Farkas Bolyai's dissection theorem, in which he immediately recognized Farkas Bolyai's genius and the importance of the topic! (Mór Réthy: Terminately equal areas, Mathematica és Physikai Lapok, 2, 1893., 1–6, pp.118–119, 241–253.

The writer of these lines is in the fortunate position that the 101-year-old grandson of Mór Réthy presented OGR with original manuscripts by Mór Réthy and original extracts and dedications. (From Loránd Eötvös, Gyula Kőnig, Kálmán Szily, etc.) In my presentation, I will explain the background of this in the history of science.

 Kivonat

Sajnos nagyon kevés helyen említik meg, hogy Réthy Mór (1846-1923) volt az egyetlen képzett, doktorátussal rendelkező matematikus és fizikus az 1872-ben létrehozott Ferenc József Tudományegyetemen. És még kevesebben tudják, hogy a Bolyai-kutatásban is úttörő szerepe volt. Réthy Mór nagyon alaposan, tudósi alázattal és lelkiismerettel fogott neki a Tentamen újbóli kiadása körüli kritikai szövegelemzésnek és szerkesztésének[1]. Így fedezte fel Bolyai Farkas gyökközelítő eljárását, melyet átadott Farkas Gyula kollégájának, majd Bolyai Farkas átdarabolási tételét, amelyben rögtön felismerte Bolyai Farkas zsenialitását és a téma fontosságát! (Réthy Mór: Végszerűen egyenlő területek, Mathematikai és Physikai Lapok, 2, 1893., 1–6, pp.118–119, 241–253.

E sorok írója abban a szerencsés helyzetben van, hogy Réthy Mór 101 éves unokája megajándékozta OGR-t, eredeti Réthy Mór kéziratokkal és eredeti kivonatokkal és dedikációkkal. (Eötvös Lorándtól, Kőnig Gyulától, Szily Kálmántól stb.) Az előadásomban kifejtem ennek tudománytörténeti hátterét.

Bolyai Farkas: Tentamen, Iuventutem studiosam in elementa matheseos puræ elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi, cum appendice triplici ; szerkesztő Kőnig Gyula, Réthy Mór, Kürschák József, Tőtössy Béla. 2. kiadás, Kiadó: Budapestini : Sumptibus Academiae Scientiarum Hungaricae, 1897–1904.

References

Bolyai János: Appendix. Bevezetővel, magyarázatokkal és kiegészítővel ellátta: Kárteszi Ferenc MTA, 1952, újrakiadás: Akadémiai Kiadó, 1977.

MTA Könyvtár Kézirattár: Réthy Mór hagyatéka.

Gaal György: Egyetem a Farkas utcában: A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai.. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Kolozsvár: Scientia Kiadó. 2012.

Kása Zoltán: A Ferenc József Tudományegyetem kezdete és vége, Műszaki Szemle 46/2009 (Historia Scientiarum 6), pp. 24–27.

Kolumbán József: A kolozsvári matematikai iskola kialakulása, in: Cseke Péter, Hauer Melinda (szerk.), 125 éves a kolozsvári egyetem, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 1999.

Oláh-Gál Róbert: Bolyai Farkastól Farkas Gyuláig, Status Kiadó, Csíkszereda, 2006.

Oláh-Gál Róbert: A Ferenc József Tudományegyetemen matematikából doktoráltak listája, Műszaki Szemle 2009., 46. szám (Historia Scientiarum Nr. 6), pp. 28-33.

Oláh-Gál Róbert: Eötvös Loránd és Réthy Mór levelezése, Fizikai Szemle, 2009. szeptember, pp.311-314.

Oláh-Gál Róbert: Hogyan került Schlesinger Lajos Kolozsvárra?, Műszaki Szemle 2010., Nr. 50, Historia Scientiarium 7., 2010, pp.16-22.,

Oláh-Gál Róbert: Réthy Mór (1846-1925). A modern felsőfokú matematikai oktatás és kutatások elindítója Erdélyben, Természet Világa, 2010. február, (141. évf. 2. sz.), pp.78-80.

Oláh-Gál Róbert: Réthy Mór és Tullio Levi-Civita, Fizikai Szemle, 2011, 7-8, pp.254-256.

Oláh-Gál Róbert: Réthy Mórné, Finály Etelka, Művelődés, Kolozsvár, 2011, 2, pp.22-24.

Oláh-Gál Róbert: Az értől az óceánig: Réthy Mór (1846-1925) akadémikus élete és munkássága, MATI Magyar Tudománytörténeti Intézet Kiadása, Budapest, 2013., 222 old.

Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár.

Réthy Oszkár: Réthy Mór (1846-1925), Budapest, 1940 (a Réthy-utódok számára készített kézirat)

Rupp Mária: Családunk története, (Az apai és anyai családunkról, Intermezzo, Réthy Mór élete a XX. sz. első negyedében, kézirat belső használatra), Budapest, 2009.

Weszely Tibor: Vályi Gyula élete és munkássága, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983.

Published

2024-07-01