A Növénytani Tanszék és a botanika tanítása a Kolozsvári Magyar Ferenc József Tudományegyetemen (1872–1919)

The Department of Botany and the teaching of botany at the Hungarian Ferenc József University of Cluj (1872-1919)

Authors

  • Éva VERESS

Keywords:

Ferenc József University of Cluj, Department of Botany, Head professors, University Botanical Deposit, /, Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, Növénytani Intézet, Intézetvezető professzorok, Egyetemi Növénytár

Abstract

The study deals with the establishment and history of the Institute of Botany of the Ferenc József University of Cluj, about which few articles have been published so far. He is trying to make important data public about the five institute head professors (Ágost Kanitz, Gyula Jakabffi, Vince Borbás, and Aladár Richter. István Györffy) who taught botany during the 47 years. and they took care of the botanical collection of the EME and created the University Botanical Collection.

Kivonat

A tanulmány a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Növénytani Intézetének megalakulásával és történetével foglalkozik, melyről kevés írás jelent meg eddig. Fontos adatokat igyekszik közkinccsé tenni az öt intézetvezető professzorral kapcsolatban (Kanitz Ágost, Jakabffi Gyula, Borbás Vince, Richter Aladár, Györffy István), akik a 47 kolozsvári év alatt tanították a növénytant, valamint az EME növénytárát gondozták és létrehozták az Egyetemi növénytárat.

References

. Borbás V. A magyar birodalom vadon termő rózsái monográfiájának kisérlete, (Különlenyomat a Mathematikai és Természettudományi Közlemények XVI(4) számából), Budapest, 1880.

Borbás V. A növényrendszertani intézet, in: Emlékkönyv a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézeteinek részére, Kiadja a kolozsvári egyetem orvosi kara, Kolozsvár, 1903, 108.

Degen Á. Deétéri dr. Borbás Vincze, Magyar Botanikai Lapok, 4(8–11), 1905, 165-234.

Degen Á. Csíkmádéfalvi Istvánffi Gyula emlékezete, Botanikai közlemények, 29(1–4), 1932, 12–22.

Egyed Á. Gróf Mikó Imre, in: Hivatás és tudomány, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiemelkedő személyiségei, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2009, 367–439.

Fröhlich I. Richter Aladár 1. t. ravatalánál 1927 június 13-án. Akadémiai értesítő, XXXVIII(1–4), 1927, 208–209.

Gaal Gy. A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem (1872–1945), korszakai, in: Egyetem a Farkas utcában, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2012,

Gaal Gy. Matematikai- és Természettudományi Kar, in Gaal Gy.: Az erdélyi tudományosság fellegvára, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2022, 143–157.

Gaal Gy., Horváth Cs. Kanitz Ágoston, in: Magyar Múzeumi Arckép csarnok, Budapest, Pulszky Társaság–Tarsoly Kiadó, 2002, Budapest, 442–443.

Gábos Z. A Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem természettudósai, Természet Világa, Budapest, CXXIX(3), 1998, 112–114.

Gönczöl J. Istvánffi Gyula, in: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Pulszky Társaság–Tarsoly Kiadó, Budapest, 2002, 410-411.

Győrffy I. A Növénytár jelentése, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve az 1914 évre, 1915, 38–44.

Győrffy I. Péterfi Márton, *1875. II. 1. †1922. I. 30. Botanikai Közlemények, 20(4–6), 1922, 117–128.

Istvánffi G. Anima diversiones auctorium in opera botanica, Kolozsvár, 1898.

Istvánffi Gy. Magyar ehető és mérges gombák könyve, Hornyánszky Viktor kiad. Budapest, 1899.

Horváth Cs. 100 éve, 1896. július 12-én halt meg Kanitz Ágost botanikus, flórakutató, Eseménynaptár, Bibliográfia és kiállítási anyag a negyedév fontosabb évfordulóihoz, Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani központ, Budapest, 3, 1996, 6–9.

Horváth Cs. Borbás Vincze, dejtéri, in: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Budapest, Pulszky Társaság–Tarsoly Kiadó, 2002, 113–114.

Horváth Cs. Richter Aladár, in: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok, Pulszky Társaság–Tarsoly Kiadó, Budapest, 2002, 744–745.

Kerényi-Nagy V., Bartók Katalin, Kiállta az idők próbáját. 175 éve született deétéri Dr. Borbás Vincze, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ–Litke Község Önkormányzata, Budapest, 2019.

Mágocsy-Dietz S. Istvánffi Gyula r. tag emlékezete, Az MTA elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, Budapest, XXI(8), 1932, 1–19.

Nagy-Tóth F., Fodorpataki L. A növénytan oktatás és kutatás történetéről, in: Cseke P.–Hauer Melinda (szerk.): 125 éves a Kolozsvári Egyetem KompPress Kiadó, Kolozsvár, 1999, 121–137.

Nyárády E. Gy. A tordai Hasadék monografikus ismertetése, Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár, 1937.

Páter B. A növénytár jelentése. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve, 1913, 42–45.

Pifkó D. Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvári Egyetem), in: Botanikai élet a dualizmus kori Magyarországon (1967–1918) I. A felsőfokú oktatás fejlődése és annak hatása a hazai botanikára, Botanikai közlemények, 105(2), 2018, 195–200.

Puskás F. A kolozsvári egyetem (1989-ig), in: Emlékkönyv a Firka 10 éves évfordulójára, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2001, 30–45.

Richter A. A német, francia, belga, angol, svájci egyetemek és akadémiák azok természetrajzi, főképp növénytani intézetei, múzeumai és botanikus kertjei. (A Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz 1892-ben intézett jelentése alapján. Különlenyomat az Aradi Főgimnázium értesítőjéből). Arad, 1894.

Richter A. A növénytani Intézet története, in: Emlékkönyv a Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudományi intézeteinek részére, Kiadja a kolozsvári egyetem orvosi kara, Kolozsvár, 1903, 91–98.

Richter A. Egy magyar természetbúvár úti naplójából, II. Stein János Ny., Kolozsvár, 1905.

Szabó T. A. Az Erdélyi Múzeum Egyesület története, in: Bisztrai G., Szabó T. A., Tamás L. Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története, Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941, 139–152.

Valentini Elvira, A Mohok alkattani viszonyairól. Különösen pedig néhány erdélyföldi faj leveleiről. Múzeumi Fűzetek I(1–2), 1906, 1–27.

Veress Éva, Páter Béla emlékére, Erdélyi Gazda, 7, 2008, 7–8.

Veress Éva Páter Béla és tanítványai, Gidófalvy István, Bodor Kálmán, in Farkas Z. és Lázár L. (szerk.): Páter Béla emlékezete, Megemlékezés halálának 70. évfordulójára, EME, Kolozsvár, 2010, 49–57.

[33] Veress Éva Páter Béla, a világhírű botanikus és gyógynövény kutató, in Somai J. (szerk.): Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjáról, III. Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2011, 185–206.

Vincze G. Száműzött egyetem, a Ferenc József Tudományegyetem Kolozsvártól Szegedig. JALTE pres. Szeged, 2006.

Published

2023-06-22