Az alsó liász kőszén bányászata Magyarországon. A gömbkőszén és keletkezésének elméletei

Mining of Lower Liassic coal in Hungary. Ball coal and theories of its formation.

Authors

  • László PÁPAY

Keywords:

coal, Mecsek Coal Formation, underground mining, coal ball, /, fekete kőszén, Mecseki Kőszén Formáció, földalatti bányászat, gömbkőszén

Abstract

The oldest (approx. 200 million years old) and exceptional coal seams of Hungary are located in the southeastern part of Transdanubia, in the eastern part of the Mecsek Mts. The coal seams are part of the Mecsek Coal Formation. After the geology, paleogeography, economic geology and classification of the coals, the main events of the mining activity in this region, which lasted more than two centuries, are reviewed in chronological order from the beginning of coal mining to the liquidation of the Mecsek Coal Mine Company and the end of underground mining. The other reasons that hindered and contributed to the cessation of coal mining are also briefly summarized.
A characteristic of the region was that in some mines, an unique formation, the so-called ball coal, could be collected. The theories of the formation of ball coal are also discussed in this study.

Kivonat

Magyarország egyetlen, legidősebb (kb. 200 millió éves) kőszéntelepei, a Dunántúl DK-i részén, a Mecsek hegység K-i részén helyezkednek el. A kőszéntelepes összlet a Mecseki Kőszén Formáció (MKF) része. A széntelepek geológiája, ősföldrajza, teleptana és a kőszenek osztályozása után, ennek a térségnek a több mint két évszázados bányászati tevékenységének a főbb eseményeit tekintjük át időrendi sorrendben, a szénbányászat kezdetétől a Mecseki Szénbányák Vállalat felszámolásáig és a földalatti bányászat befejezéséig. Röviden összefoglaljuk a további, a szénbányászatot hátráltató okokat is, amelyek szintén hozzájárultak a szénbányászat leállításához.
A térség jellegzetessége volt, hogy néhány bányában, egyedülálló képződményt, ún. gömbkőszenet lehetett gyűjteni. A gömbszén keletkezésének elméleteiről is lesz szó ebben a tanulmányban.

References

Babics A. 1952: A pécsvidéki kőszénbányászat története, Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 256 o. Budapest.

Babics A. 1958: A komlói kőszénbányászat története, Pécsi Szikra Nyomda, 317 o. Pécs.

Babics A. 1967: Az észak-mecseki kőszénbányászat története, Akadémiai Kiadó, 203 o. Budapest.

Bimbó M. 2009: A mecseki gömb kőszenek keletkezéséről. BKL Bányászat 142/2-3. 27-28, Budapest.

Csethe A. 2002: Mecseki Szénbányák In Horn J. (szerk.) Egy szakma tündöklése és hanyatlása, avagy hogy látják a szénbányászat elmúlt 50 évét azok, akik művelték és irányították. Bányász Kultúráért Alapítvány, 33-53, Budapest.

Energy Resources 2009: 2.3.3 Classification of Coal. Reserves, Resources, Availability. Crude Oil, Natural Gas, Coal, Nuclear Fuels, Geothermal Energy. 20-21.

https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Energie/Downloads/Energierohstoffe_2009_Teil1_en.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Főzy I. (szerk.) 2012: Magyarország litosztratigráfia alapegységei. Jura. Kiadja Magyarhoni Földtani Társulat, 143-151, Budapest.

Fülöp J. 1978: Az energiahordozó ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Földtani kutatás 21/1-2. 1-8, Budapest.

Gálfi I. 1983: A mecseki feketekőszén-bányászat feladatai. Földtani kutatás, 26/2-3. 5-14, Budapest.

Gothan W. 1910: Untersuchungen über die Entstehung der Lias-Steinkohlenflöze bei Fünfkirchen (Pécs, Ungarn). Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, VIII, 129-143, Berlin.

Haas J. (szerk.) 1993: Magyarország litosztratigráfia alapegységei. Triász. Kiadja Magyarhoni Földtani Társulat, 143-151, Budapest.

Hámorné Vidó M. 2013: Széntelepek. In: Pál-Molnár E., Biró L. (szerk.): Szilárd ásványi nyersanyagok Magyarországon GeoLitera SZTE TTIK Földrajzi Tanszékcsoport, 155-181, Szeged.

Horvai Á. 1957: A vasasi gömbkőszén. Bányászati lapok 90/1. 52-54, Budapest.

Horváth Z. A. 1984: Jó minőségű mecseki kokszszén-koncentrátum gazdaságos előállítása. A működő mecseki bányák, valamint a perspektivikus területen létesülő új bányák távlatban várható szénminőségének prognosztizálására. Kutatási részjelentés IV. MTA Geokémiai Kutató Laboratórium, 62 o. Budapest.

Hőnig Gy. 1966: A mecseki alsó liász gömbkőszén keletkezésének kérdése. Földtani Közlöny XCVI/3. 320-321, Budapest.

Huszár Z. 1998: Pécs és a Dunagőzhajózási Társaság. Pécsi Szemle, 1/3-4. 69-84, Pécs.

Juhász Á. 1983: Évmilliók emlékei. Magyarország földtörténete és ásvány kincsei. Gondolat Kiadó, 183-189, Budapest.

Kendi Finály I. 1929: Adatok a Pécs környéki gömbszenek ismeretéhez. Földtani Közlöny, 59. 60-62, Budapest.

Kisházi P., Ivancsics J. 1980: A mecseki liász feketekőszenek szénülésfokának vizsgálata reflexió-képességméréssel és derivatográfos elemzéssel. BKL Bányászat, 113/1. különszám, K33-K42, Budapest.

Kolozsvári S., Pallós P. 2003: Az utolsó mecseki mélymûveléses szénbánya bezárása. BKL Bányászat 136/3. 167-175, Budapest.

Laczó I. 1982: Magyarországi vitrinitreflexió adatok földtani értékelése. MÁFI évi jelentése 1980 évről, Műszaki Könyvkiadó, 417-434, Budapest.

Láda Á. 1956: A komlói kőszénösszlet. MÁFI Évkönyve 45/1. Műszaki Kiadó, 7-34, Budapest.

Landis E.R., Rohrbacher T.J,. Barker C.E., Fodor B. & Gombar G. 2002: Coalbed gas in Hungary - A preliminary report. U.S. Geological Survey Open File Report 01-473, version 1.0, 28 p.

Martényi Á., Pál I. 2007: Volt egyszer egy… Mecseki Szénbányák. BKL Bányászat, 140/3. 10-16, Budapest.

Mendly L. 2000: Jaroslav Jičínský, a korszerű pécsi szénbányászat megteremtője. Pécsi Szemle, 3/1. 48-63, Pécs.

Nagy E. 1969: Megismerés történet. In: Nagy Е. (szerk.): A Mecsek hegység alsó liász kőszénösszlete (földtan). MÁFI Évkönyve, LI/2. Műszaki Kiadó, 249-259, Budapest.

Nagy E., Nagy I. 1969: Rétegtan. In: Nagy E. (szerk.): A Mecsek hegység alsó-liász kőszénösszlete (földtan). A MÁFI Évkönyve LI/2. Műszaki Kiadó, 263–279 Budapest.

Némedi Varga Z. 1970: Die Mugelkohlenbildung im Mecsek-Gebirge im Zusammenhang mit den orogenetischen Bewegungen. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae XIV. Akadémiai Kiadó. 33-44, Budapest.

Némedi Varga Z. 2006: A Mecseki Kőszén Formáció ősföldrajzi viszonyai. A Miskolci Egyetem közleményei. (A sorozat) Bányászat 69. 17-30 Miskolc.

Némedi Varga Z. 2010: Kőszénföldtan. Bíbor Kiadó, 68-91, Miskolc.

Paál Á-né 1969: Szénkőzettan, In: Nagy Е. (szerk.): A Mecsek hegység alsó-liász kőszénösszlete. MÁFI Évkönyve, LI/2. Műszaki Kiadó, 407-515, Budapest.

Rozs A. 2006: Baranya megyei bányaüzemek és bányász települések az 1956-os forradalomban. In: Bircher E., Schuller B. (szerk.) Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956. Tanulmányok az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére. Központi Bányászati Múzeum Közleményei 5. 7-72, Sopron.

Sipos A-né 2010: A mecseki szén, ArchívNet 10/3. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának online folyóirata. http://www.archivnet.hu/gazdasag/a_mecseki_szen.html

Szádeczky-Kardoss E. 1952: Szénkőzettan, Akadémiai Kiadó, 69-71, 209-210, Budapest.

United Nations Economic Commission for Europe (ECE), Geneva 1988: Internatioanal codification system for medium and high rank coals. United Nations, 26 p., New York.

Wéber B. 1984: Kőszéntelepes összlet a Mecsek hegységi felső triászban. Földtani Közlöny 114/2. 225–230, Budapest.

Published

2023-06-22