Emléktáblák a Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén

Commemorative Plaques at University of Szeged, Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology / Plăci comemorative la Departamentul de Mineralogie, Geochimie și Petrologie a Universității din Szeged

  • PÁPAY László
Keywords: Szentpétery Zsigmond, Koch Sándor, Grasselly Gyula, Szegedi Tudományegyetem, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Abstract

The history of the Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology began in 1921, similarly to the present University of Szeged. In this year, the Hungarian Government, with the help of the exiled professors from the University of Kolozsvár, have established the Mineral and Geological Institute within Franz Joseph University, which was relocated to Szeged after the Trianon Peace Treaty, came in force in Transylvania. In this study, the life and working career of the former three Heads of Department professors can be followed, they are considered to be the school-founding individuals of Hungarian Earth Science.
The first person presented is Prof. Zsigmond Szentpétery, who led the Institute between 1924-1940. Prof. Szentpétery created, founded and developed the Department almost from scratch, as most of the assets, library and equipment have been left in Cluj as per the Trianon Dictation.
The second professor introduced is Sándor Koch, who acted as Head of Department between 1940-1968. He was the creator of the internationally renowned Sándor Koch mineral collection, which has been completed with his own mineral collection and specimens purchased on mineral collecting roads.
Finally, the third famous professor presented is Gyula Grasselly, he led the Department be­tween 1968-1986. Prof. Grasselly who himself was an internationally renowned expert in manganese research, and during his leadership Geochemistry has been introduced as a new research field in the Department.
As a sign of our respect, all three professors have been honoured with commemorative plaques at the Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology. The memorial plaques of Prof. Zsigmond Szentpétery and Prof. Gyula Grasselly were placed at the entrance of the Microscope Room and Lecture Room bearing their name, respectively. Prof. Sándor Koch's memorial plaque has been inaugurated on his 100th birth anniversary and can be found at the entrance of the Department.

 Rezumat

Istoria Departamentului de Mineralogie, Geochimie și Petrologie a început în 1921, similar cu cea a Universității. În acest an, cu ajutorul profesorilor care fuseseră expulzați de la Universitatea Cluj și refugiați în Ungaria, guvernul maghiar a înființat Institutul de Mineralogie și Geologie în cadrul Universității Franz Joseph, care a fost transferat la Szeged. În acest articol, urmărim viața și munca a trei foști profesori universitari, șefi de catedră, care sunt considerați persoane care au contribuit cel mai mult la realizarea școlii de știința pământului maghiar.
Prima persoană a fost Zsigmond Szentpétery, care a fost șeful institutului între anii 1924 și 1940. Profesorul Szentpétery a înființat și a dezvoltat departamentul de la zero, deoarece în urma dictatului de la Trianon biblioteca universității și echipamentele au rămas la Cluj. Al doilea profesor a fost Sándor Koch, care a fost șeful departamentului între 1940 și 1968. Sándor Koch este fondatorul colecției de minerale de renume internațional, completate cu propria colecție de minerale. Al treilea profesor a fost Gyula Grasselly, care a condus departamentul între 1968 și 1986. Profilul de cercetare al departamentului a fost completat de geochimie. Gyula Grasselly, profesor de geochimie, a fost un expert recunoscut pe plan internațional în cercetarea manganului. În semn de respect, toți cei trei profesori au primit plăci comemorative la catedră.

Kivonat

Az Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék és jogelődeinek története az egyeteméhez hasonlóan 1921-ben kezdődött. Ebben az évben a kolozsvári egyetemről kitoloncolt, Magyarországra menekült tanárok segítségével a magyar kormány a Szegedre áttelepített Ferenc József Tudomány­egyetem keretein belül létrehozta az Ásvány és Földtani Intézetet. A cikkben, a tanszék három egykori tanszékvezető egyetemi tanár életútját, munkásságát követjük nyomon, akik a hazai földtudomány iskolateremtő egyéniségeinek számítanak.
Az első személy Szentpétery Zsigmond, ő 1924-1940 között volt vezetője az intézetnek. A professzor a tanszéket jóformán a semmiből hozta létre, alapozta meg, fejlesztette, hiszen a trianoni diktátum értelmében az egyetem könyvtára, eszközállománya, felszerelése Kolozsváron maradt.
A második professzor Koch Sándor, aki 1940-1968 között volt tanszékvezető. Koch Sándor a saját ásvány gyűjteményével kiegészítve és az ásványgyűjtő utakon beszerzett példányokkal együtt, a nemzetközileg ismert ásványgyűjtemény megteremtője.
A harmadik professzor Grasselly Gyula, aki 1968-1986 között vezette a tanszéket. A tanszék kutatási profilja ekkor egészült ki a geokémiával. Grasselly Gyula geokémikus professzor, a mangán-kutatás nemzetközileg elismert szaktekintélye volt.
Tiszteletünk jeléül mindhárom professzor emléktáblát kapott a tanszéken. Szentpétery Zsig­mond és Grasselly Gyula emléktáblái, a nevüket viselő mikroszkóp szoba, illetve előadóterem bejára­tánál lettek elhelyezve. Koch Sándor emléktábláját születésének centenáriuma alkalmából avattuk fel, a tanszék bejáratánál.

References

BIRÓ Sándor 1941: A kolozsvári egyetem a román uralom alatt, in: BISZTRAY GYula, SZABÓ T. Attila, TAMÁS Lajos (szerk.) Erdély magyar egyeteme Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története, Erdélyi Tudományos Intézet, 305-332, Kolozsvár.

BOGSCH László 1979: Száz éve született Gaál István, in: CSÍKY Gábor (szerk): Földtani tudománytörténeti évkönyv 1978, 7, Magyarhoni Földtani Társulat, 119-125, Budapest.

CSÍKY Gábor 1986: A Kolozsvári Tudományegyetem ásvány-földtani intézetének története (1872-1959), Földtani tudománytörténeti évkönyv1985-1986, 12, 138-150, Budapest.

FINÁLY István, KOCH Sándor 1929: Fülöppite, a new Hungarian mineral of the plagionite-semseyite group,Minera-logical Magazine,22/127, 179–184, Oxford.

FRÁTER Olivér2000: Erdély román megszállása 1918-1919-ben,Kisebbségkutatás, 9/2, 242-263, Budapest.

F. TÓTH Géza 2004: Geológusképzés Szegeden, 1922–2000, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya, 460 o, Miskolc.

GAUSZ Ildikó, KOKAS Károly, LACZKÓ Sándor, PAP Kornélia (szerk.) 2014: Szegedi Egyetemi Tudástár 8. Egyetem-történeti fotóalbum, Szegedi Egyetemi Kiadó, 323 o., Szeged.

GRASSELLY GY. 1984: Koch Sándor 1896-1983, Földtani Közlöny, 114, 433-438, Budapest.

KOCH S. 1929: Fülöppit, egy új ásvány Nagybányáról. (Fülöppit, ein neues Mineral von Nagybánya),Math. Termtud. Ért., XLVI, 663–672, Budapest.

KOCH S. 1943: A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem ásványgyűjteménye, Földtani Értesítő, VIII/1, 16–22, Budapest.

KOVÁCS Zoltán, M. TÓTH Tivadar, MEZŐSI Gábor, PÁL-MOLNÁR Elemér, SÜMEGI Pál, TÓTH Imre, UNGER János 2011: Földrajz- és földtudomány, in CSÁKÁNY Béla, CSENDES Tibor, FARKAS Gyula, GYÉMÁNT Iván, HANNUS István, PÁL-MOLNÁR Elemér, SZABÓ Péter Gábor, TÓTH Imre (szerk) 90 éves a szegedi természettudományi képzés, SZTE Ter-mészettudományi és Informatikai Kar, 89-115, Szeged.

LENGYEL Endre 1952: Emlékezés Szentpétery Zsigmondra, Földtani közlöny, 82/4-6, 113-118, Budapest. [13]MAKK Ferenc MARJANUCZ László (szerk.) 2011: A Szegedi Tudományegyetem és elődei törté-nete (1581-2011) [The History of the University of Szeged (1581-2011)],Szegedi Egyetemi Kiadó, 19 o., Szeged.

MARISKA Zoltán 2012: Kolozsvári végjáték – szegedi kezdés, in: EGYED Péter (szerk) Felvilá-gosodás: magyar szá-zadforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus Filozófia Szekcióinak előadásai, Erdélyi Múzeum-Egyesület 191-219, Kolozsvár.

MARJANUCZ László 2016: Egyetemi sorsfordulók Szeged életében, Honismeret44/3, 8-10, Budapest.

MEZŐSI József 1981: Megemlékezés Szentpétery Zsigmondról, születésének századik évfordulóján, in: CSIKY Gábor (szerk) Földtani tudománytörténeti évkönyv1979, 8, Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakcso-port, 225-231, Budapest.

MEZŐSI József 1994: A szegedi József Attila Tudományegyetem ásványtani gyűjteménye, in: KECSKEMÉTI Tibor, PAPP Gábor (szerk.) Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények tör-ténetéről. Studia Naturalia, 4, Magyar Természettudományi Múzeum 201–210, Budapest.

MINKEREmil 2003: Szeged egyetemének elődei Szegedi Tudományegyetem, 138 o., Szeged.

SAJÓ István, SZAKÁLL Sándor2007:Kochsándorite, a new Ca–Al carbonate mineral species from the Mány coal deposit, Hungary,The Canadian Mineralogist,45/3, 479-483, Ottawa.

SZABÓ Tímea, PAPP Gábor, FEHÉR Béla2002: Adattár V. Életrajzi adatok, in: PAPP Gábor A magyar topografikus és leíró ásványtan története, Herman Ottó Múzeum, 390-420, Miskolc.

SZAKÁLL Sándor(szerk.) 1987:Koch Sándor: Emlékezés,ELTE TTK KISZ-Bizottság, 31 o., Budapest.

SZEDERKÉNYI Tibor 1992: To the memory of Prof. Dr. Gyula Grasselly, 1920-1991. Acta Miner. Petr.,XXXIII, 5- 6, Szeged.

SZEDERKÉNYI Tibor 1993: Grasselly Gyula emlékezete (1920-1991), Földtani közlöny, 123/1, 1-8, Budapest.

SZEDERKÉNYI Tibor 2000: Emlékezés GrassellyGyula akadémikus emlékére, in: POLGÁRI Márta, SZABÓ Zoltán,

SZE-DERKÉNYI Tibor (szerk.): Mangánércek Magyarországon, Szegedi Akadémiai Bizottsága, 1-19, Szeged.

VINCZE Gábor 2006: A száműzött egyetem - A Ferenc József Tudományegyetem sorsa Kolozsvártól Szegedig (1919-1921), JATEPress, 279 o., Szeged.

VINCZE Gábor 2009:Magyar egyetemalapítási kísérlet Kolozsváron 1920-ban Közép-Európai Közlemények, 2/2-3 (4-5.), 141-150.

VITÉZ NAGY Iván 1941: A száműzetés évei Szegeden 1920-1940, in: BISZTRAY GYula, SZABÓ T. Attila, TAMÁS Lajos (szerk.) Erdély magyar egyeteme Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története, Erdélyi Tudományos Intézet, 333-368, Kolozsvár.

Published
2019-12-18
Section
Articles